[ דף הבית ] | [ היכנס ] | [ הירשם ]

מדיניות פרטיות

כל צוות אתר SeeCity (להלן ה"אתר") מתייחסים בכבוד הראוי לפרטיות המשתמשים באתר החברה. מדיניות הפרטיות שלהלן מייצגת את אופן ודרך הצגת הנתונים שנאספים ומוצגים
באתר בין אם ע"י צוות האתר ובין אם ע"י חומר הנאסף מאתרים אחרים או המומלץ ע"י משתמשי האתר.

רישום, שימוש ומאגרי מידע.

הנתונים אשר מוסר משתמש בעת ההרשמה יישמרו במאגר המידע של האתר. אינכם חייבים על פי חוק למסור את נתונים אלה או כלשהם לאתר, אך ללא מסירת נתונים אלו חלק
מאפשרויות השירותים המסופקים ע"י האתר לא יתאפשרו.

חלק מהשרותים הניתנים ע"י האתר טעונים הרשמה מוקדמת. ההרשמה המוקדמת היא לצורך שליחת הנתונים הנדרשים לאתר על מנת לספק לגולש את הנתונים לו הוא נזקק.
חלק מנתוני ההרשמה הינם בגדר חובה והם יסומנו ע"י כוכבית או בצורה מודגשת אחרת. ללא מילוי הדרישה הבסיסית הזו לא יהיה ניתן לספק לגולש את דרישתו.

בעת הגלישה באתר יתאספו במאגרי המידע של האתר נתונים כגון (אך לא רק): זמן גלישה, כמות צפיות בדף, מידע ופרסומות שקראת או נכנסת, מיקום המחשב באמצעותו גלשת
לאתר ועוד. המידע שייאסף יישמר במאגרי האתר. השימוש במידע זה או כל מידע אחר שייאסף במהלך הגלישה של המשתמש ייעשה תחת מדיניות הפרטיות שלהלן או על פי הוראות
כל דין וזאת למטרות שונות המפורטות מטה:
 1. ליצירת קשר עם הגולש במקרה הצורך ולצורך סיפוק המידע אותו הגולש ביקש.
 2. בכדי להתאים לגולש תוכן ו/או פרסומים שונים עפ"י העדפות הגולש. (מידע זה לא יזהה את הגולש בצורה אישית בכל צורה או אופן).
 3. כדי לשפר ולהעשיר את התכנים והמידע המסופקים לגולש בצורה קבועה ועתידית.
 4. כדי לאפשר לגולש שימוש חופשי (אך לא רק) בתכנים, מידע ונתונים המוצגים באתר.
 5. בכדי להתאים אזורים שונים באתר להעדפותיך וליצור אזורים פרטיים עבור הגולש.
 6. מדי פעם רשאי האתר לשלוח לך בדואר אלקטרוני מידע בדבר שירותים נופים, חדשים ו/או שונים אשר הוספו לאתר וכן מידע שיווקי פרסומי – בין אם מידע שהאתר מפרסם ובין אם
מידע שהתקבל לצורך משלוח ע"י מפרסמים אחרים. למרות כל זה המידע האישי של הגולש כגון: שם ומשפחה, כתובת וכדומה לא יימסר בשום מצב או עניין למפרסם. בכל עת ניתן
לבקש יוכל הגולש לבקש לחדול מקבלת עדכונים אלא דרך הדואר האלקטרוני שלו.
 7. לכל מטרה אחרת, המפורטת במדיניות הפרטיות או בתנאי השימוש באתר.
 8. לשם פיתוח ותפעול תקין של האתר. המידע לא יועבר לצדדים שלישים, אלא ככל שהדבר הותר במסגרת מדיניות הפרטיות ותנאי השימוש באתר, כפי שמתעדכנים מדי פעם ופעם.

אבטחת מידע

האתר שם לו כייסוד ראשון במעלה לשמור על המידע שמוצג ונאסף באתר מכל משמר. האתר מבטיח לנסות וייעשה כל שביכולתו לשמור על המידע באמצעות מיטב הטכנולוגיות והנהלים
הקיימים בשוק אבטחת המידע. למרות האמור ולמרות שהטכנולוגיות הקיימות מצמצמות במידה רבה את האפשרות לחדירה בלתי מורשית למחשבי האתר אין בהם בטחון מוחלט.
לכן האתר לא מתחייב בשום אופן וצורה שהשירותים הניתנים באתר יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשית למידע המאוכסן בהם.

מסירת מידע לצדדים שלישים

האתר לא יעביר את פרטיו האישיים של הגולש לגורמים מצד שלישי וכל מידע שנאסף על תרבות גלישתו באתר, אלא רק במקרים הבאים:
 1. בעקבות רכישות שונות שייעשו על ידי הגולש משותפי מסחר, תוכן ו/או פעילויות שיווקיות של האתר עם ספקים צד שלישי ו/או בעת פעילויות תוכן כלשהן שמשתתף הגולש עם צד
שלישי. במקרים אלו יועבר לשותפים המידע הדרוש להם לשם ניהול הפעילות ו/או הרכישה ו/או שמירת קשר עם הגולש.
 2. במידה והאתר יתמזג עם גוף אחר ו/או יתמזג עם פעילות של צד שלישי ו/או יארגן את פעילותו במסגרת תאגיד אחר, יהיה האתר רשאי להעביר לתאגיד החדש העתק של המידע
הנאסף מתוך גלישתו של הגולש מידע סטטיסטי, כמותי, אישי או כל מידע שבידיי האתר, כל זאת כל עוד והתאגיד החדש לוקח על עצמו את הוראות מדיניות פרטיות זו.
 3. בכל מחלקות, טענה או תביעה או דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין האתר או מפעיליו.
 4. אם יתקבל במשרדי האתר צו שיפוטי המורה לאתר למסור את המידע.
 5. במידה והגולש יעבור על חוקי מדיניות הפרטיות ו/או תנאי השימוש באתר.

שירותים של צד שלישי

במהלך גלישתך באתר יכול ותהיה חשוף לשירותים שונים ולתכנים שונים של שותפי מסחר ותוכן של האתר. בנוסף, ייתכן כי במהלך הגלישה תופנה לדפים של שותפי מסחר או לאתרי
השותפים. שירותים אלא ניתנים ממחשבי השותפים ולא ממחשבי החברה. ייתכן ונתונים שונים שיוכנסו על ידך (שם, כתובת מ.כ אשראי ועוד) או נתונים סטטיסטים, יתאספו במחשבי
וע"י השותפים. מדיניות הפרטיות והשימוש במידע זה כפופים למדיניות הפרטיות של אתרי השותפים ולא למדיניות הפרטיות של האתר.

פרסום של צד שלישי

פרסומות המוצגות באתר מוצגות על ידי גורמים חיצוניים לאתר ובאחריותם הבלעדית. בנוסף הפרסומות מגיעות ממחשביהם של אותן חברות. האתר עובד בשיתוף פעולה מסחרי עם
חברות שונות לפרסום באנרים ותוכן שיווקי ע"י פלטפורמות ניהול שונות. ניתן כי חברות אלה יציבו cookies במחשבי הגולש ומשבצות משוואות שונות במודעות הפרסומות או בדפי
האתר השונים וזאת לצורך איסוף מידע על דרכי השימוש והגלישה הן באתר והן בפרסומות. כל המידע הנאסף באמצעות המשוואות אינו מידע אישי ואינו מזהה. אנו ממליצים לגולש
לבדוק את מדיניות הפרטיות של כל אחת מחברות הפרסום שאיתה האתר עובד ו/או מציג באתרי המפרסמים.

Cookies

האתר והן השותפים העסקיים של האתר הבאים לידי ביטוי בפרסומות ו/או בתכנים שונים משתמשים בקבצי cookies לצורך התפעול השוטף, איסוף נתונים סטטיסטים של הגולשים
באתר, אימות פרטים ועוד. חלק מהעוגיות המדוברות נשמרות על המחשב שלך וחלקן נעלמות עם יציאתך מהאתר. הנתונים המתקבלים מקבצי העוגיות מוצפן והאתר עושה כל מאמץ
על מנת להשאירם כך.

הזכות לעיון במידע של גולש

האתר עומד מוכן ומזומן לכל דרישה של גולש לעיון במידע הנאסף באמצעות האתר וכל זאת על פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981. כל דרישה למחיקת הנתונים שנאספו ממאגר
הנתונים המרכזי של האתר יש לשולח בכתב עם בקשה למחיקת הנתונים והמחיקה תתבצע בתוך 30 יום מקבלת המכתב במשרדי האתר. המידע שיימחק ממאגרי המידע של האתר
יהיה המידע הנדרש לצורך פנייה מסחרית מכל סוג אך מידע הדרוש לאתר לצורך פעילות עסקית זו או אחרת, לרבות תיעוד מסחרי יישמר במאגרי האתר אלך לא ייעשה בו שימוש
בפנייה אלייך.

שינויים במדיניות הפרטיות

האתר רשאי לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות על פי ראות עיניו. במידה ויבוצעו שינויים משמעותיים בסעיפים המתייחסים למידע האישי שמסר הגולש תפורסם על כך מודעה
בדף הבית של האתר.

צור קשר

אתר SeeCity וצוות העובדים עושה כל שביכולתו על מנת לתת לגולש את הפלטפורמה הטובה ביותר. בנוסף, האתר מקפיד לשמור זכויותיהם ופרטיותם של הגולשים ובמיוחד לשמור
על שמם הטוב של גולשיו. במידה והינכם מאמינים כי פורסם באתר תוכן פוגע מכל סוג ו/או תוכן מטעה ו/או תוכן שנפלה בו טעות כלשהיא, אנא פנו אלינו בהקדם שנוכל לטפל
בפנייתכם בצורה מהירה, מכובדת ואיכותית.

את פנייתכם אנא שילחו לכתובת הדוא"ל: info@seecity.co.il

הגולש באתר SeeCity מסכים ומאשר בזאת כי קרא את כל האמור לעיל וכי עצם כניסתו לאתר ו/או שימוש בתכני האתר ו/או יצירת ההפניה כאמור בתנאי השימוש
ומדיניות הפרטיות באתר, מהווים הסכמה לכל האמור לעיל ולגולש לא תהיה  כל דרישה ו/או תביעה ו/או טענה כנגד האתר ו/או החברה ו/או עובדיה ו/או מי מטעמה בנוגע לכך.

שימו לב, למרות שאנחנו עובדים קשה על מנת להבטיח כי הפרטים המצוינים באתר seecity מדויקים אנא פנה/י למקום/מארגן האירוע ו/או לשכות התיירות האזוריות בכדי לאשר את הפרטים, המחירים, התאריכים וכדומה, אם את/ה מבקר. אנחנו לא נהיה אחראים לאי דיוקים, ולכל שינויי שיתקיים באירוע. www.seecity.co.il | כל הזכויות שמורות (c) ט.ל.ח

אתר סיסיטי הוקם במטרה להיות תחנת מידע עבור שלל אטרקציות ואירועים בערים מרכזיות בעולם.
מחפשים המלצות על לונדון, ברצלונה, פריז, ברלין, פראג, אמסטרדם, ניו-יורק, ברלין למטייל?, לונדון למטייל?
פראג למטייל? נופש בפראג? אמסטרדם המלצות? מזג אויר בברצלונה? מזג אויר פראג? אטרקציות בלונדון? כל התשובות לכל השאלות באתר אחד – Seecity.