[ דף הבית ] | [ היכנס ] | [ הירשם ]

תנאי שימוש אתר SeeCity:

תנאי השימוש שלהלן מסבירים ומדגישים את מדיניות הגלישה ותנאי השימוש באתר (להלן:"האתר") Seecity. צוות אתר סיסיטי מברך ומודה לכם על התעניינותכם וגלישתכם באתר.
הצוות עושה כל מאמץ על מנת לאפשר לכל גולש חווית גלישה טובה ואיכותית.

בטרם הגלישה באתר, ובטרם עשיית כל פעולה באתר כגון: רכישה, תגובה, מעבר בין דפים, מעבר לגורמי שלישיים, אתרים שותפים, מפרסמים וכדומה הינכם מתבקשים לקרוא את
תנאי השימוש המפורטים להלן ואת מדיניות הפרטיות באתר. במידה ופרט זה או אחר לא מובן או לכל שאלה אחרת אתם מוזמנים לפנות אלינו באמצעות דף צור קשר באתר.

זכויות יוצרים וקניין

כל הזכיות שמורות לחברה. אין לפרסם, להעתיק מלא או חלקי, לשדר, להפיץ, לתרגם, לאחסן, כל חלק מאתר זה ללא אישור מפורש בכתב מבעלי החברה. כל זכויות הקניין כתוצאה
מפעילות האתר לרבות תכנים שונים, עיצובים שונים, יישומים, קבצים, קוד מחשב, תמונות משחקים, קטעי וידאו, קטעי אודיו הינם קניינה של החברה בלבד.
אין לעשות בהם כל שימוש שהו ללא אישור מפורש ובכתב מבעלי החברה.

גולשים

הגולש באתר מתחייב לעשות שימוש באתר ובתכניו בצורה נאותה.

הגולש מתחייב לפעול ולגלוש באתר על פי הנורמות המקובלות ועל פי הקריטריונים והתנאים אשר מוצגים במדיניות הפרטיות ובתנאי השימוש המוצגים באתר.
החברה מאפשרת לגולשים למסור מידע ו/או תגובות ו/או ביקורות ו/או המלצות ותכנים (להלן: "מידע מגולשים") שונים של הגולשים.

המידע מגולשים אשר נמסר לחברה/אתר יוצג רק לאחר אישור המידע ואישור תוכנו. החברה שומרת לעצמה את הזכות לא להציג את המידע מכל סיבה שהיא וכל זאת על פי ראות עיניה.

גולש מתחייב כי המידע אשר מוסר (מידע גולשים) הינו באחריותו והינם בהתאם לכל דין. הגולש מתחייב כי המידע הנמסר על ידו אינו בגדר הוצאת לשון הרע ו/או הוצאת דיבה ו/או פגיעה
בפרטיות ו/או תחת צו איסור פרסום ו/או אינו פוגע בפרטיותו של אחר.

הגולש מתחייב לשאת באחריות עבור התכנים המסופקים על ידו וזאת לשלילת אחריותה של החברה. מבלי לגרוע מכל סעד על פי כל דין, מתחייב הגולש לשפות את החברה בגין כל
דרישה ו/או תביעה ו/או נזק ו/או הפסד שייגרמו לחברה או למי מטעמה כתוצאה מאי קיום תנאי השימוש או מדיניות הפרטיות של החברה המוצגים באתר בכל עת.
במידה והחברה תועמד אל מול תביעה ו/או נזק ו/או הפסד ישפה הגולש את החברה מיד עם דרישתה הראשונה של החברה וזאת מבלי לגרוע כל סעד אחר המגיע לחברה.

הגולש במסירת מידע הגולשים מתחייב כי הינו בעל זכויות הקניין הרוחני במידע אותו מעביר, והוא מרשה בעצם מסירת המידע לחברה לעשות בהם כל שימוש בתכנים שרואה החברה
לנכון וזאת לרבות פרסומם ו/או הסרתם ו/או פרסומם בכל מדיה אחרת ו/או מכירתם וכל זאת על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה.

מובהר בזאת כי המשתמש באתר ו/או הגולש פוטר את מנהליה ו/או עובדיה ו/או נושאי משרה ו/או בעליה ו/או צד ג', מאחריות.


תכנים ומידע


המידע והתכנים באתר הינם תכנים מקוריים שהתפרסמו לראשונה באתר סיסיטי ו/או תכנים מתורגמים מאתרים שבשיתוף פעולה עם אתר סיסיטי ו/או תכנים שהתקבלו ומקורם בצדדים
שלישיים ושותפים שונים כגון: אתרי שותפים, מפרסמים, גולשים, ממליצים, אתרי אינטרנט שונים ועוד.

החברה וצוות האתר משתדלים שהמידע המוצג והמפורסם באתר יהיה מדויק, אמין, מקצועי ורלוונטי אך עם זאת, ייתכנו אי דיוקים ו/או שיבושים ו/או פרסום מידע שוגה וכל זאת עקב
שלל בעיות ותקלות כגון: טעויות אנוש ו/או תקלות טכניות ו/או מחדלים שבוצעו ע"י החברה ו/או מחדלים שבוצעו ע"י גורמים שלישיים ו/או מידע מוטעה שהתקבל מצדדים שלישיים.
מובהר בזאת כי החברה לא תהיה אחראית לכל נזק עקיף ו/או ישיר שייגרם למשתמש באתר כתוצאה מהסתמכות ו/או שימוש בתכנים ובמידע המתפרסם באתר seecity או באתרי
שותפים. מבלי לגרוע מכלליות האמור היעדר האחריות מתייחסת למידע הבא: מחירים, מחירונים, אירועים, תאריכים, השוואות שונות, קניות ורכישות דרך האתר ודרך אתרים שותפים,
מפות, כתובות, שימוש באופציות חיפוש וכו'.

על המשתמש באתר החובה לבדוק ולהתעדכן במקורות מידע נוספים לדוגמא: אתר האירוע, דף הבית של האטרקציה או המקום אתרי שותפים וכדומה, בטרם ביצוע כל פעולה אשר
עלולה להביא לפגיעה כלכלית, נפשית או אישית בהסתמך על התכנים המפורסמים באתר. לדוגמא בהזמנת כרטיסים על המשתמש חובה לבדוק לפניי את ההוראות הרלוונטיות, טיב
השירות, האחריות, מדיניות ההחלפה ו/או החזרים וכדומה של מוכר הכרטיס באתר השותפים או באתרי צד שלישי. מובהר בזאת כי על המשתמש חל האחריות לבדוק את מדיניות
הפרטיות, תנאי שימוש והרכישה של כל מוצר הנרכש ו/או מתקבל מאתרי צד שלישי ו/או אתר שותפים.

החברה וצוות האתר אינם אחראים על התכנים המוצגים באתר, תכנים כלליים, תכנים שפורסמו על צד שלישי, תכנים שפרסומו ע"י הגולשים וכיוצ"ב לרבות לעניין של זכויות יוצרים,
הוצאת דיבה, אמינות המידע של התכנים, פגיעה בפרטיות, לשון הרע ועוד. האחריות הבלעדית תהיה על הגולש ועל ספקי התכנים.


גביית תשלומים

המידע המוצג באתר והשירותים המוצעים בו הם ללא תשלום. יחד עם זאת החברה שומרת לה את הזכות לגבות תשלום עבור השימוש באתר ו/או עבור שירותים ו/או עבור חלק
מהפיצ'רים ו/או השירותים על פי שיקולה הבלעדי. בנוסף, במידה וייגבה תשלום עתידי כלשהו החברה מתחייבת להודיע על כך מראש בזמן סביר וזאת בעמוד הראשי של האתר.


תקלות

הגולש באתר מצהיר כי הוא מודע שיכול וייקרו תקלות בכל זמן. נסיבות התקלות יכולות להיות בשליטת החברה ו/או שאינם בשליטת החברה לדוגמא תקלות כגון: תקלות ונפילות
שרת ו/או אי האפשרות לגלוש באתר ו/או מסירת פרטים לאתר שמולאו ע"י הגולש ו/או הפסקות חשמל ו/או האקרים ו/או טעויות אנוש ו/או איבוד מידע כלשהוא ו/או יוצג מידע חלקי
ו/או מוטעה, וכן כל תקלה אפשרית אחרת.

הגולש באתר מצהיר כי הוא מודע לסעיף תקלות לעיל, וידוע לו כי יש מגבלות שונות הקיימות ברשת האינטרנט. הגולש מתחייב שלא לתבוע את החברה ו/או האתר ו/או לטעון כנגד
החברה ו/או האתר, ו/או כנגד צד שלישי כלשהו בגין אירועים אלו המוזכרים בסעיף תקלות והוא הגולש מוותר על כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה מסוג זה.


סמכות שיפוט

סמכות השיפוט הבלעדית לבירור כל עניין ומחלוקת הנובעת מהשימוש באתר ו/או בתכניו ו/או באתרים מקושרים ו/או מפרסמים שונים באתר, מוקנית לבית המשפט המוסמך
בתל אביב בלבד. הדין שיחול הינו הדין הישראלי.


התיישנות

הגולש באתר מסכים בזאת, כי כל תביעה /ואו דרישה נגד החברה ו/או האתר תוגבל לתקופה של 6 חודשים ממועד פרסומה ו/או הופעתה באתר, והצדדים רואים בכך הסכם לתקופת
התיישנות כמשמעו בסעיף 19 לחוק ההתיישנות תשי"ח - 1958, וזאת לאור אופי השימוש הייחודי באתר אינטרנט. למען הסר ספק, הוראה זו תגבר על כל הוראת דין אחרת.

הגולש באתר SeeCity מסכים ומאשר בזאת כי קרא את כל האמור לעיל וכי עצם כניסתו לאתר ו/או שימוש בתכני האתר ו/או יצירת ההפניה כאמור בתנאי השימוש
ומדיניות הפרטיות באתר, מהווים הסכמה לכל האמור לעיל ולגולש לא תהיה כל דרישה ו/או תביעה ו/או טענה כנגד האתר ו/או החברה ו/או עובדיה ו/או מי מטעמה בנוגע לכך.

שימו לב, למרות שאנחנו עובדים קשה על מנת להבטיח כי הפרטים המצוינים באתר seecity מדויקים אנא פנה/י למקום/מארגן האירוע ו/או לשכות התיירות האזוריות בכדי לאשר את הפרטים, המחירים, התאריכים וכדומה, אם את/ה מבקר. אנחנו לא נהיה אחראים לאי דיוקים, ולכל שינויי שיתקיים באירוע. www.seecity.co.il | כל הזכויות שמורות (c) ט.ל.ח

אתר סיסיטי הוקם במטרה להיות תחנת מידע עבור שלל אטרקציות ואירועים בערים מרכזיות בעולם.
מחפשים המלצות על לונדון, ברצלונה, פריז, ברלין, פראג, אמסטרדם, ניו-יורק, ברלין למטייל?, לונדון למטייל?
פראג למטייל? נופש בפראג? אמסטרדם המלצות? מזג אויר בברצלונה? מזג אויר פראג? אטרקציות בלונדון? כל התשובות לכל השאלות באתר אחד – Seecity.